نظام ارائه مراقبت های اولیه چشم پزشکی (طراحی، چگونگی و الزامات ادغام، چارچوب های آموزشی)

کارفرما: دفتر هماهنگی سلامت چشم و پیشگیری از نابینائی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- سال 1395

داشتن حق بینایی برای همة انسان‌ها یک دغدغة جهانی بوده و برنامة آن از سال 1999 توسط آژانس بین‌المللی پیشگیری از نابینایی و سازمان جهانی بهداشت (WHO) جهت از بین بردن نابینایی قابل اجتناب مطرح شده است. در چشم انداز پیش‌بینی شده تا سال 2020، توسعة سیستم‌های بهداشتی در جهت ارایه خدمات مراقبت چشم به صورت پایدار، جدی، در دسترس و برابر مورد نظر است. طبق برآورد سازمان جهاني بهداشت در هر ثانيه یک نفر در دنيا نابينا مي‌شود، این در حالي است كه گزارش ها نشان مي‌دهند بيش از سه چهارم موارد نابينایي در دنيا قابل پيشگيری و یا درمان هستند. بنابراین به منظور دسترسی به سلامت چشم باکیفیت برای همه، یک برنامة عملیاتی جهانی 2019-2014 جهت حمایت از ادغام مراقبت‌های چشم در سیستم مراقبت‌های سلامت و به ویژه، وارد کردن مراقبت‌های اولیة چشم در مراقبت‌های اولیة بهداشتی درمانی طراحی شده است. دفتر هماهنگی پیشگیری از نابینایی و سلامت چشم وزارت بهداشت با حمایت مالی سازمان بهداشت جهانی (گرنت) طرح ادغام خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه چشم در نظام مراقبت های بهداشتی درمانی کشور را به تصویب رساندند. طراحی و پیاده‌سازی این پروژه به موسسه هومان واگذار شد. هومان با استفاده از نیروهای کارشناسی مسلط به موضوع و با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران حوزه سلامت، بهداشت و چشم پزشکی و هچنین با جلب مشارکت کلیه سازمان‌های ذینفع در ارایه مراقبت‌های سلامت چشم (شامل وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و شهرداری) این پروژه بزرگ، با اهمیت و ارزشمند برای کشور را مدیریت کرده و به نتیجه رسانده است. با مرور اسناد ملی و بین‌المللی، انجام مطالعات تطبیقی و مصاحبه با بیش از 45 نفر از معاونین، روسا، مدیران، کارشناسان و ارایه دهندگان خدمات (در کلیه سطوح)، تصویری از وضعیت موجود تهیه و با شناسایی اجزای مراقبت‌های اولیه چشم و جایابی مناسب آن‌ها در ساختار فعلی نظام شبکه بهداشت و درمان، نقشه راهی برای ادغام طراحی شده است.