تدوین راهنمای ملی ساماندهی حمایت های اجتماعی در پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد

کارفرما: اداره کل بهزیستی استان البرز (به نیابت از سازمان بهزیستی کشور)- سال 1393

با هدف افزایش بهره مندی جامعه و افراد مصرف کننده از خدمات حمایت های اجتماعی و در جهت کاهش تقاضای مواد و با توجه ویژه به نقش مهمی که حمایت های اجتماعی در پیشگیری، درمان و کاهش آسیب مواد دارد راهنمای ملی ساماندهی حمایت های اجتماعی در پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد در جامعه دارد راهنمای ملی ساماندهی حمایت های اجتماعی در پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد بنا به سفارش سازمان بهزیستی کشور و توسط موسسه هومان همراهان دانش تدوین گردید. راهنما در طی پنج مرحله شامل  مروری جامع بر اسناد، متون و منابع بین المللی و اسناد بالادستی و شواهد ملی، نظرخواهی از جمعی از کارشناسان و صاحب نظران برجسته کشور، ارسال نسخه اولیه به تعدادی از صاحبنظران، ارسال پیش نویس دوم به مراکز استانی و نظر خواهی از آن ها و در نهایت ارائه پیش نویس چهارم در یک نشست تخصصی با حضور صاحبنظران و کارشناسان و نمایندگان نهاد های دولتی و غیر دولتی عضو کمیته درمان و حمایت های اجتماعی و تدوین نسخه نهائی راهنمای حمایت های اجتماعی سوء مصرف مواد انجام گردید. توجه به اصول علمی، شواهد بومی، ایجاد ساختار یکپارچه و همه جانبه و در نظر گرفتن توانمند سازی و اقتدار افزائی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی به عنوان اصل اساسی حمایت های اجتماعی از جمله ویژگی های این راهنما است. این راهنما که توسط سازمان بهزیستی کشور به صورت کتاب به چاپ رسیده است، ضمن مشخص کردن اصول و خطوط کلی حمایت های اجتماعی به منظور ساماندهی و ارتقاء حمایت‌های اجتماعی کاهش تقاضای مواد و ایجاد وحدت نظر در بین مسئولان و ذينفعان،  می تواند به عنوان يك سند علمي بالادستي براي  تدوین بسیاری از شیوه نامه‌ها و راهنماهای اجرائی برای مداخلات مورد نیاز برای ارتقاء حمایت‌های اجتماعی به کار رود.