پیمایش ملی خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در جمعیت عمومی کشور

کارفرما: معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور- سال 1394

سیاست گذاری در حوزه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد، باید بر آمار و اطلاعات دقیقی از وضعیت شیوع مصرف مواد و آگاهی روزآمد از روند تغییرات آن در طول زمان استوار باشد. فقدان آمار به روز و قابل اطمینان در کشور در این حوزه یکی از معضلات اساسی بود که در پاسخ به این نیاز پیمایش ملی خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در جمعیت عمومی کشور طراحی و به اجرا در آمد. این پژوهش که با حجم نمونه ای معادل 61000 نفر در سال 1394 انجام گردید، بزرگترین تحقیق میدانی و مهمترین پژوهش در حوزه شیوع شناسی اعتیاد کشورتا کنون بوده است.  طراحی روش شناسی و پروتکلهای اجرایی مطالعه، مدیریت دبیرخانه،  ورود داده ها به نرم افزار و تحلیل داده ها و نگارش گزارش  پیمایش ملی خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در جمعیت عمومی کشور ، به موسسه هومان همراهان دانش واگذار گردید. نتایج این گزارش منبع موثقی از آمار و اطلاعات شیوع مصرف سیگار، قلیان، مشروبات الکلی، مواد و داروهای بدون مجوز پزشکی در کشور و استان های مختلف برای سیاست گذاران و دست اندرکاران این حوزه فراهم نمود که مبنای سیاست گذاری و آمارهای رسمی کشوری شد.