ارزیابی وضعیت مراقبت‌های سلامت چشم در کشور براساس ابزار ECSAT 

کارفرما: دفتر هماهنگی سلامت چشم و پیشگیری از نابینائی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- سال 1394

اگرچه نظام سلامت ایران در سال‌های اخير با استفاده از راهبرد مراقبت‌های بهداشتي اوليه توانسته است به پيشرفت‌های چشم‌گيری در سطح كلي سلامت مردم و بالا رفتن شاخص‌های مربوط به آن دست یابد، اما همچنان شکاف‌های اساسي و كاستي‌هایي در ارایه خدمات اولية مراقبت‌های بهداشتي دیده مي‌شود. یکی از حوزه‌های مربوطه، مراقبت‌های اولیة چشم است. دفتر هماهنگی پیشگیری از نابینایی و سلامت چشم وزارت بهداشت و موسسه هومان همراهان دانش با حمایت مالی سازمان بهداشت جهانی (گرنت)، پروژه ارزیابی وضعیت موجود با استفاده از ابزار ECSAT را تعریف کردند. پیاده سازی این پروژه با مشارکت و همکاری دو جانبه دفتر و موسسه هومان در بازه زمانی 3 ماهه انجام شد. هدف از اجرای این پروژه تحلیل دقیق وضعیت موجود ارایه خدمات مراقبت‌های سلامت چشم در کشور و ارایه تصویری کلی از نقاط قوت و ضعف و شکاف موجود در نظام ارایه خدمات مراقبتی چشم بود تا نقطة شروعی برای حرکت مؤثر در راستای فراهم آوردن هر چه بهتر اولین سطح مراقبت‌ها برای تمام وضعیت‌های چشم پزشکی اعم از پیگیری، پیشگیری و مراقبت‌های بازتوانی باشد. این گزارش به زبان انگلیسی تهیه شده و بصورت کتاب منتشر شده‌است. بر اساس نتایج این مطالعه ضرورت توسعة یک مدل ادغام‌یافته از مراقبت‌های اولیة چشم در سیستم بهداشتی کشور جهت بهبود وضعیت سلامت چشم، درک شد که این پروژه نیز با استفاده از ظرفیت‌های علمی، کارشناسی و اجرایی موسسه هومان تحت مدیریت دفتر هماهنگی سلامت چشم در سال 1395 اجرا شد