ارزیابی نظام خدمات توانبخشی کم بینایی و نابینایی در کشور

کارفرما: دفتر هماهنگی سلامت چشم و پیشگیری از نابینائی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

سازمان جهانی بهداشت برای ارزیابی نظام و خدمات توانبخشی در حوزه کم بینایی و نابینایی ابزاری تحت عنوان TARSS منتشر کرده است. با توجه به سوابق ارزشمند و موفق موسسه هومان در همکاری با دفتر سلامت چشم وزارت بهداشت، این پروژه با حمایت گرنت سازمان بهداشت جهانی طی سالهای 1396 تا 1398 توسط موسسه هومان انجام شد. هومان با جلب مشارکت دینفعان اصلی پروژه شامل سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی، وزارت بهداشت، شهرداری و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه معلولیت‌های بینایی،  این پروژه را اجرا کرده است. نتیجه این مطالعه به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر و در اختیار سیاستگذاران و دینفعان قرار قرار گرفته است. همچنین موسسه هومان در حال تنظیم کتاب و مقاله مرتبط با این گزارش است.