1. طراحی و استقرار برنامه ترویجی در مورد نقش  قطب­های علمی علوم پزشکی برای قانون گذاران، سیاست­مداران و بخش­های دولتی و خصوصی  حوزه سلامت
  2. فراوری و بومی‌سازی راهنماهای بالینی
  3. ارزیابی وضعیت مراقبت‌های سلامت چشم در کشور براساس ابزار ECSAT 
  4. نظام ارایه مراقبت‌های اولیة چشم پزشکی (طراحی؛ چگونگی و الزمات ادغام؛ چارچوب‌های آموزشی)
  5. ارزیابی نظام خدمات توانبخشی کم بینایی و نابینایی در کشور براساس ابزار TARSS
  6. ارزیابی عملکرد و ارتقای خدمات کاهش آسیب
  7. بررسی نگرش و رویکرد چشم پزشکان نسبت به همکاری با ابتکار عمل‌های بنیاد خیریه نورآوران سلامت
  8. تدوین راهنمای جامع«برنامه  توانمندسازی و جامعه‌پذیری» ویژه بهبودیافتگان از اختلال مصرف الکل (ERP)
  9. تدوین راهنمای ملی ساماندهی حمایت های اجتماعی در پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد
  10. پیمایش ملی خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در جمعیت عمومی کشور
  11. ویرایش مقالات کاکرین فارسی