عنوان سال
پرسشگری
 بررسی دانش، نگرش و عملکرد مردم درخصوص طب سنتی و روش های آن (بیش از 1000 خانوار و 3000 نفر) 1394-95
بهره مندی مردم از خدمات سلامت (بیش از4000 خانوار و 16000 نفر) 1394-95
بررسی شیوع صرع، پارکینسون و سردرد در کشور (بیش از 30000 خانوار و 120000 نفر) 1395-96
ورود دیتا
طرح شیوع شناسی اعتیاد (ورود اطلاعات 61000 پرسشنامه شامل بیش از سه میلیون  رکورد در 4 ماه) 1394
بررسی شیوع صرع، پارکینسون و سردرد در کشور (بیش از 30000 خانوار و 120000 نفر) 1395-96
بررسی دانش، نگرش و عملکرد مردم درخصوص طب سنتی و روش های آن (ورود اطلاعات 3000 پرسشنامه شامل بیش از 250 هزار رکورد در یک ماه) 1394-95
بهره مندی مردم از خدمات سلامت (ورود اطلاعات 4000 خانوار شامل بیش از10 هزار رکورد در یک ماه) 1394-95
ویرایش فنی و تخصصی
بیش از 8000 صفحه متن مصاحبه با خبرگان 1393 تا کنون
15نشست تخصصی با محوریت موضوعات اولویت دار سلامت کشور 1394 تا کنون
بیش از 150مصاحبه تاریخ شفاهی دانشگاه (طلایه داران) 1393 تا کنون
هم‌اندیشی تدوین برنامۀ راهبردی گروه آموزشی سلامت روان جامعه‌نگر 1395
پیاده سازی فایل صوتی
بیش از 400 ساعت بحث گروهی کارشناسی و تخصصی 1393 تا کنون
بیش 200 ساعت مصاحبه تخصصی 1394 تا کنون
بیش از 300ساعت نشست تخصصی شامل سخنرانی، پانل و پرسش و پاسخ 1394 تا کنون
بیش از 500 ساعت مصاحبه با اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1393 تا کنون
بیش از 350 ساعت مصاحبه با خبرگان 1393 تا کنون
ثبت و ضبط جلسات
بیش از 70 جلسه سیاستگذاری و برنامه ریزی در وزارت بهداشت 1393-94
نشست های تخصصی با محوریت موضوعات اولویت دار سلامت کشور 1394 تا کنون
طراحی و صفحه بندی کتابچه
ترازیابی و مطالعه تطبیقی کالج‌های بین‌المللی منتخب دنیا (دانشگاهی و غیردانشگاهی) 1395
هم‌اندیشی تدوین برنامۀ راهبردی گروه آموزشی سلامت روان جامعه‌نگر 1395
گزارشات طرح های پژوهشی موسسه ملی 1394 تا کنون
نشست های تخصصی با محوریت موضوعات اولویت دار سلامت کشور 1394 تا کنون