title 2

خدمات پشتیبان پژوهش

مستندسازی جلسات و نشست های تخصصی 

توزیع و جمع آوری پرسشنامه در گروه های هدف 

برگزاری مصاحبه و نشست های بحث گروهی متمرکز 

ورود دیتا به نرم افزارهای آماری