خدمات پشتیبان پژوهش

ثبت و ضبط جلسات و نشست های تخصصی

پیاده سازی فایل های صوتی و ویراستاری فنی و تخصصی

توزیع و جمع آوری پرسشنامه در گروه هدف

برگزاری مصاحبه و نشستهای بحث گروهی متمرکز

ورود دیتا به نرم افزارهای آماری